SLUŽBY

 • Posouzení školní zralosti a připravenosti na školu
 • Příprava na vstup do školy, prevence výukových obtíží
 • Prevence specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie,
  dyspraxie)
 • Diagnostika laterality (praváctví, leváctví)
 • Diagnostika a terapie specifických poruch učení
 • Diagnostika a terapie výukových a výchovných obtíží
 • Terapie dětí s ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou)
 • Profesní orientace, volba povolání
 • Grafologický rozbor a psychoanalýza písma